Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Devonrengas ry, Finska Devonringen rf, ja yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi The Finnish Devonring, ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys on rotuyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea devon rex -rotuisten kissojen omistajien ja kasvattajien harrastusta ja yhteistyötä Suomessa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan devon rex -kannan kehittymistä terveenä ja rodunomaisena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii jakamaan tietoa, sekä järjestämään jäsenilleen mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja tietojen vaihtoon sekä kotimaisten, että ulkomaalaisten kasvattajien ja harrastajien kanssa. Yhdistys pyrkii aina toimimaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa yhteistyössä. Yhdistys ylläpitää yhdistyksen internet-sivustoa. Yhdistys voi julkaista omaa yhdistyslehteä, pitää kokouksia esittely-, näytös- ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys ylläpitää sekä pentulistaa, että siitosuroslistaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi pitää omaa rotupöytää tai harjoittaa pienimuotoisesti oheistuotteiden myyntiä. Yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi myös toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa, jossa jo on yhdistyksen varsinainen jäsen. Pentujäseneksi voi kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentujäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Ainaisjäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka maksaa hallituksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli jäsen selvästi rikkoo yhdistyksen sääntöjä, on hallituksella oikeus päättää jäsenen erottamisesta tai antaa hänelle varoitus. Mikäli rikkomus toistuu, jäsen tulee hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys ei palauta eroavan/erotetun jäsenen maksettua jäsenmaksua.

5. Jäsenmaksu
Hallitus vahvistaa vuosikokouksessaan varsinaisilta, perhe-, pentue- ja kannattajajäseniltä perittävät vuotuiset jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi (2) – kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain, näin ollen hallitus koostuu kahdesta ryhmästä, jotka ovat vuorotellen erovuorossa niin, että yhden ryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenet valitsevat puheenjohtajan jäsenkokouksessa. Puheenjohtaja on erovuorossa joka vuosi. Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa äänestämällä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjoh-tajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsenen halutessa erota toimestaan, hänen tilalleen nousee hallituksen varajäsen ja jos sellaista ei ole, niin kutsutaan hallituksen toimesta koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaan uusi hallituksen jäsen. Hallituksen uusi jäsen nousee eronneen jäsenen tilalle ja on näin ollen erovuorossa silloin kun paikkaansa jättäneen jäsenen erovuoro tulee. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Hallituksen kokous voidaan pitää tarvittaessa sähköpostitse tai puhelinkokouksena mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen etukäteen suostuvat, mutta kokous tulisi kuitenkin pyrkiä pitämään kokoontumalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, pentujäsenellä, perhejäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous
Hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Päätetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli hallituksen jäsen haluaa saada jonkin asian hallituksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • Valitaan hallituksen varsinainen jäsen erovuoroisen tilalle sekä varajäsen
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen velkojen jälkeen jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla lailla.