Ajankohtaista

Uudet maahantuontisäännöt

Uusi lemmikkieläinasetus tuo muutoksia passiin ja EU-maiden välisiin koirien, kissojen ja frettien siirtoihin.

Lemmikkieläinten EU-maiden välisiin siirtoihin sovelletaan tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevan niin kutsutun lemmikkieläinasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003) mukaisesti.

Tämä asetus on kumottu ja korvattu uudella lemmikkieläinasetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) ja uutta asetusta sovelletaan 29.12.2014 lähtien kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Asetus muuttaa koirien, kissojen ja frettien matkustussäädöksiä. Suurimmat muutokset koskevat pentujen raivotautirokotuksia, lemmikkieläinpassia, kliinisen tutkimuksen ajankohtaa ja uutta lomakemallia omistajan vakuudesta.

Asetuksessa on kokonaan uusia määritelmiä ja lisäksi siinä on tarkennettu aiempia määritelmiä. Lemmikkieläinten muulla kuin kaupallisella siirrolla ei saa olla tavoitteena eläimen myynti tai omistajuuden siirto. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan eläintä, joka on omistajan tai valtuutetun henkilön mukana siirron aikana ja pysyy tämän vastuulla siirron aikana. Asetuksessa hyväksytyllä eläinlääkärillä tarkoitetaan eläinlääkäriä, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt suorittamaan asetuksen tehtäviä, ja virkaeläinlääkärillä mitä hyvänsä toimivaltaisen viranomaisen nimeämää eläinlääkäriä.

Lue lisää
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/eu-jasenmaat++norja+ja+sveitsi/koirat++kissat+ja+fretit/uuden+lemmikkielainasetuksen+tuomat+muutokset+29.12.2014+alkaen/